TOT STANDKOMING VAN DE VERKOOPSOVEREENKOMST

Art. 1– De gegevens in verband met afmetingen, gewichten, prestaties enz die in onze catalogi en folders voorkomen, worden slechts bij benadering opgegeven en zonder verbintenis in geval van non-conformiteit; deze specificaties maken geen deel uit van het contract.

Art. 2 – Wij behouden ons het recht voor het materieel dat het voorwerp van de koop uitmaakt, te leveren met al de wijzigingen die door de constructeurs zouden zijn aangebracht. In geen geval echter mag de koper eisen dat deze wijzigingen aan het bestelde of gekochte worden gebracht.

Art. 3 – Al onze prijzen  dienen verstaan vanuit onze werkhuizen, behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen werd. Elke verhoging van de tolrechten en van de Btw-tarieven evenals elke nieuwe taks toepasselijk op de verkoop en ingevoerd na ondertekening van huidige overeenkomst is ten laste van de koper, zelfs indien een prijs taks inclusief overeengekomen was.

Art. 4 –  Het in omloop brengen van een wissel- of orderbrief brengt geen schuldvernieuwing teweeg.

Art. 5 –  Indien de koop gepaard gaat met een vraag tot financiering dan geldt het bekomen van de financiering als opschortende voorwaarde, en zal er geen koop zijn zolang er geen financiering bekomen werd. Indien de koper ondanks de behandeling van zijn vraag tot financiering toch reeds in het bezit van de koopwaar werd gesteld, zal hij bij het niet bekomen van de aangevraagde financiering de koopwaar aan de verkoper moeten terugbezorgen en hem een schadevergoeding betalen die forfetair begroot wordt op 30% van de koopprijs.

Art. 6 – Eventuele verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers of agenten buiten het kader van onze verkoopsvoorwaarden, binden ons slechts na schriftelijke aanvaarding door ons.

Art. 7 –  In afwijking van art. 1583 burgerlijk wetboek verkrijgt de koper slechts de eigendom van het verkochte materiaal op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, hoofdsom zowel  als eventuele intresten. De koper ontzegt zich bijgevolg het recht het materieel te verkopen, te verhuren, in pand te geven of er ten gelijke welke titel over te beschikken en/of er enige verandering aan te brengen die de waarde ervan zou kunnen verminderen. Hij verbindt er zich toe het materieel in een perfecte staat van onderhoud te houden, het ten allen tijde en waar het zich ook moge bevinden ter beschikking  van de verkoper te houden en een verzekering tegen alle risico’s af te sluiten, waarvan hij het bestaan zal aantonen op het eerste verzoek van de verkoper. In geval op enigerlei wijze over het materieel beschikt wordt, zal art. 491 van het strafwetboek van toepassing zijn, dat luidt als volgt:’’Al wie ten nadele

van een ander effecten, koopwaren, biljetten, kwijtschriften, geschriften van alle aard, die een verbintenis of een ontheffing van schuld inhouden of  teweegbrengen en die hem overhandigd werden op voorwaarde van ze terug te bezorgen of er een bepaald gebruik van te maken, bedrieglijk, hetzij verduistert, hetzij verspilt, wordt gestraft met gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en met een geldboete van € 0,64 tot € 12,39. De schuldige kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting overeenkomstig art. 33

In geval van beslag of betekening van een bevel door een derde, verbindt de koper zich ertoe aan de beslagnemer kennis te geven van de verkoopsovereenkomst die onderhavige eigendomsvoorbehoud-clausule bevat en er de verkoper onmiddellijk van te verwittigen. Hij zal eveneens deze laatste onmiddellijk verwittigen van elke schorsing of beëindiging van de verzekeringspolis bedoeld in alinea 2 van onderhavig artikel. De koper draagt het risico van het materieel niettemin vanaf de terbeschikkingstelling, zelfs in geval van franco verkoop of van vervoer door ons.

LEVERING

Art. 8 -De leveringstermijnen/data die bepaald werden- bij overeenkomst onder opschortende voorwaarde evenwel ingaand/verlengd met eenzelfde termijn vanaf de datum van het bekomen van de financiering- zijn niet bindend en worden slechts als aanwijzing gegeven, zodanig dat in afwijking van de artikelen 1610 en 1611 van het burgerlijke wetboek, een eventuele vertraging, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd, aan de koper in geen enkel geval recht geeft op schadevergoeding. Indien echter de overeengekomen termijn met meer dan negentig dagen overschreden werd, zou de koper de verkoop kunnen verbreken na een  ingebrekestelling van de verkoper bij aangetekend schrijven; deze verbreking kan slechts uitwerking hebben 30 dagen na verzending van de ingebrekestelling. Overmacht zoals stakingen of lockout, oorlog, mobilisatie of opeising, brand, overstroming of andere natuurrampen, die de constructeur of de verkoper treffen, ontslaan deze laatste van zijn verplichtingen en schorsen in ieder geval de termijnen in voorgaande alinea vermeld. Er wordt uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat de vernietiging  van de verkoop op verzoek van de koper, zelfs indien zij gerechtelijk vastgelegd wordt, de verkoper slechts kan verplichten tot het gestorte voorschot, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding.

Art. 9 – Alle leveringen worden gedaan in onze werkhuizen. De overhandiging geschiedt op geldige wijze door de ter beschikkingstelling van het verkochte materiaal aan de koper in onze lokalen, zodra het materieel geïndividualiseerd is. De koper zal hiervan per gewone brief op de hoogte gebracht worden.

Art. 10 – Indien de koper binnen de vijf werkdagen na het bericht van terbeschikkingstelling het verkochte materieel niet in bezit genomen heeft, zal de koop lastens de koper verbroken zijn.

De schadevergoeding wegens verbreking van de overeenkomst door de koper wordt forfaitair vastgesteld op 30 % van de koopprijs.

AANVAARDING

Art. 11– De aanvaarding heeft plaats in onze werkhuizen. Eventuele klachten betreffende  zichtbare gebreken en conformiteit dienen om geldig te zijn  ten laatste twee dagen na ontvangst van het materieel schriftelijk, per aangetekend schrijven aan de verkoper meegedeeld te worden. In geen geval mag een dergelijke klacht voor de koper een voorwendsel zijn om de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren.

BETALING

Art. 12 –  De facturen zijn haalbaar op de maatschappelijke zetel van onze firma te Sint-Laureins.

Behoudens speciale schriftelijke volmacht hebben onze agenten en vertegenwoordigers geen toelating om gelijk welke sommen in onze naam te ontvangen.

Art. 13 – Voor de factuurbedragen die op de vervaldag niet betaald werden, is vanaf dat ogenblik zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidintrest verschuldigd van 1,50% per maand. Bovendien zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper bij laattijdige betaling een schadevergoeding verschuldigd zal zijn die forfaitair bepaald wordt op 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 37,18 wegens o.m. de bijkomende personeels- en administratiekosten, commerciële schade, tijdverlies en de onmogelijkheid te herinvesteren die door een laattijdige betaling worden teweeggebracht. Indien termijnen worden toegestaan, maakt vertraging in de betaling het volledige saldo ineens opeisbaar.

WAARBORG

Art. 14 – Vanaf de leveringdatum waarborgt de verkoper het verkochte materiaal tegen grondstof- en bouwgebreken gedurende een termijn en binnen de perken bepaald door de constructeur met uitzondering van de productaansprakelijkheid zoals omschreven in de EG-richtlijn van 25 juli 1985 en de wetten in uitvoering van vermelde richtlijn uitgevaardigd, waarvoor de koper zich rechtstreeks tot de fabrikant dient te wenden. Onderhavige waarborg houdt van rechtswege op te bestaan in geval het materiaal vervreemd wordt of indien het buiten onze werkhuizen en zonder ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord transformaties of herstellingen ondergaan heeft. Hij houdt eveneens op te bestaan indien de schade het gevolg is van nalatigheid, een foutief gebruik of een gebrek aan onderhoud. De verkoper verbindt er zich toe de door hem als gebrekkig erkende onderdelen te vervangen of te herstellen met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse schade zoals depannage, immobilisatie, schade aan personen, aan goederen van de koper of derden enz.  De verkoper wijst uitdrukkelijk elke extracontractuele aansprakelijkheid af die uit de vastgestelde gebreken zou kunnen voortvloeien.

De koper zal op straffe van verval van zijn rechten, de verkoper onmiddellijk verwittigen van de gebreken waarvoor hij de waarborg meent te kunnen inroepen.

BEVOEGDHEID

Art. 15 – Indien deze overeenkomst aanleiding zou geven tot enige betwisting, zijn enkel de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, tenzij de verkoper optredend als eiser verkiest zijn vordering in te stellen voor de Rechtbank van de woonplaats van de koper of voor elke andere bevoegde Rechtbank.

Art. 16 – Het niet toepassen door de verkoper van een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden kan door de koper niet als een verzaking aan deze voorwaarden geïnterpreteerd worden.